Roles of Variables Home Page

Heikkilä K. (2008)

Muuttujien roolit ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamissa Java-ohjelmissa
(Roles of variables in experts' Java programs)

Master's Thesis, Department of Computer Science and Statistics, University of Joensuu, Finland.

Tiivistelmä: Lähes kaikkiin ohjelmointiparadigmoihin kuten proseduraaliseen, funktionaaliseen ja oliopohjaiseen paradigmaan perustuvissa ohjelmissa muuttujien esiintymiseen voidaan liittää tietyt roolit käyttämällä pientä ryhmää stereotyyppisiä malleja, joita kutsutaan muuttujien rooleiksi. Tutkielmassa selvitetään, kuinka nämä roolit soveltuvat Java-kielellä kirjoitettuihin olio-ohjelmiin, mikä on kunkin roolin esiintymistiheys, ja olisiko olemassaoleviin muuttujien rooleihin tehtävä lisäyksiä, kun kyseessä ovat ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamat Java-ohjelmat. Tutkielmassa tarkastellaan kolmea erilaista ohjelmaa, joiden muuttujat on roolitettu tutkimuksessa määritetyillä olioiden käsittelyyn kohdistuvilla erikoissäännöillä sekä aikaisemmissa tutkimuksissa luotujen muuttujien yleisten roolitussääntöjen perusteella. Saatuja tuloksia verrataan myös aikaisemmin roolitettuihin aloitteleville ohjelmoijille suunnatuista mutta ohjelmistosiantuntijoiden kirjoittamista ohjelmista saatuihin tuloksiin. Ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamien Java-ohjelmien kesken ei muuttujien roolien jakaumissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Roolien jakaumat erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi ohjelmistoasiantuntijoiden aloitteleville ohjelmoijille suunnattujen ohjelmien välillä sekä näiden ja ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamien Java-ohjelmien välillä. Tulosten perusteella nykyisin käytössäoleva muuttujien roolitusmalli soveltuu myös ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamiin Java-ohjelmiin, eikä rooleihin ole tarvetta tehdä lisäyksiä.

Abstract: Practically in all programs based on programming paradigms, such as procedural, functional and object-oriented programming, a small group of stereotypical models called roles of variables can be attached to the occurrence of variables. The present thesis investigates how these roles apply to object-oriented programs written in Java, what is the occurrence of each role and if the existing roles should be supplemented with additional ones when examining Java programs written by expert level programmers. The thesis examined three different programs, the variables of which were classied with a special set of rules determined in the present study and with general classication guidelines set by previous research. The data are also compared to earlier classication results obtained from programs written by experts but targeted at novice level programmers. The distribution of the roles was signicantly different between programs written by experts to novices. The distribution was also different between the programs written for novices and the Java programs written by experts, while the differences between the three Java programs were nonsignicant. The results show that the present model of role classication can be also applied to Java programs written by experts and there is no urgent need to supplement the roles currently in use.

Back to the literature page


Last updated: July 1, 2008

Jorma.Sajaniemi@Joensuu.Fi